1)Technische gegevens van de zaal

a.Afmetingen: Tenzij afwijking is de hoogte van de wanden vastgesteld op 300 cm.
b.Ophanging: Het is niet mogelijk materialen op te hangen aan het onderdak, tenzij naschriftelijke vraag aan AP EVENTS en na goedkeuring door een erkend controleorganisme.
c.Beperkingen: Gelieve bij het ontwerp en de montage van uw stand rekening te houden metde volgende beperkingen:
•De brandkranen en brandblussers moeten altijd probleemloos bereikbaar zijn, zonder hiervoorvoorwerpen te moeten verplaatsen.
•De nooduitgangen moeten altijd bereikbaar en vrij blijven.
d.Schade: Bij beschadiging van goederen of lokalen die ter beschikking werden gesteld vande exposanten, zijn de herstellingskosten van de beschadigde goederen ten laste van de verant-woordelijke exposant. Gebruik van verf, zelfklevend materiaal, spijkers, … is niet toegestaan opstands die via AP EVENTS worden verhuurd, en evenmin op de muren en betonvloeren van dezaal. Bij het installeren van tapijt moet men beseffen dat dubbelzijdige kleefband bij de demontageverwijderd moet worden. We zijn verplicht de volgende tarieven op te leggen voor:
•Verf- en andere vlekken: 70 €/m² met een minimum van 1 m²
•Krassen en andere schade veroorzaakt door zwaar materiaal: 50 € per beschadigde plek
•Resten van lijm of tweezijdige kleefband: 15 €/m per lopende meter met een maximale breedtevan 5 cm
•Verwijdering van afval bij montage en demontage van de stand: 50 €/verwijdering.

2)Deelname

a.Toelating: De hoedanigheid van exposant is pas verworven als AP EVENTS bvba het re-glementair bepaalde voorschot ontvangen heeft. De integrale betaling van de facturen is de uit-drukkelijke voorwaarde voor toelating tot het evenement. Bij niet-betaling wordt de toegekendeplaats opnieuw ter beschikking van de organisator gesteld.
b.Bestellingen: Bij laattijdige bestelling is het mogelijk dat de bestelde goederen niet meerconform uw bestelling geleverd kunnen worden. Voor alle bestellingen (water, elektriciteit, toe-gangskaarten, badges…) tijdens de opbouw, de beurs of de afbraak geldt een prijsverhoging met20%. Deze bestellingen zijn contant te betalen. Vanaf de eerste opbouwdag wordt geen enkele an-nulering meer aanvaard.

3)Stand

a.Onderverhuring, overdracht van stand:
Het is de exposant verboden de hem toegewezen stand (zelfs kosteloos) gedeeltelijk of volledig af te staan aan derden, te verhuren, of het gebruik ervan over te dragen zonder voorafgaand schrifte-lijk akkoord van de organisator. De exposant kan deze vergunning niet afstaan.

4) Verzekeringa.

Verplichtingen: Door ondertekening van het deelnemingsformulier verklaren de exposan-ten of organisatoren dat zij alle wettelijk verplichte verzekeringen zijn aangegaan (zowel voor hen-zelf als voor hun personeel) en dat de dekking regelmatig is verworven voor minstens de periode van de beurs en de acht dagen die erop volgen. Zij verklaren voorts dat hun BA-uitbating het voor-werp is van een verzekeringsdekking en dat zij beseffen dat de polis die de BA-uitbating van AP EVENTS dekt, in geen enkel geval tussenbeide zal kunnen komen – zelfs niet aanvullend – voor schadegevallen waarvoor enkel de exposant verantwoordelijk is.
b.Verhaalsrecht: Onder deze algemene deelnemingsvoorwaarden doen de exposanten af-stand van alle verhaalsrecht tegenover de organisator, AP EVENTS en zijn vertegenwoordigers.Zij verbinden zich ertoe deze verbintenis af te wentelen op hun eigen leveranciers of onderaan-nemers door hen te verzoeken eenzelfde afstand van verhaalsrecht te ondertekenen.

5)Betaling – Verzaking

a.De betalingen dienen binnen de volgende termijnen te gebeuren:
•50% contant bij ontvangst van de factuur (bij de inschrijving).
•50% uiterlijk twee maanden voor de opening van het evenement.
b.Verzaking wanneer AP EVENTS optreedt als organisator:
De ondertekening van het contract verbindt de exposant onherroepelijk tot deelname aan de beurs.In afwijking is niettemin overeengekomen dat de exposant kan afzien van zijn deelneming:
•tot de 120e dag die aan het evenement voorafgaat, door middel van aangetekende brief. Het ge-factureerde voorschot zal verschuldigd blijven, niet meer als voorschot, maar als schadevergoedingvoor herroeping.
Niet-betaling van de voorschotfactuur op vervaldag zal worden beschouwd als uiting van de inten-tie van de exposant om te verzaken aan zijn deelneming. De hoger voorziene schadevergoedingblijft verschuldigd en AP EVENTS zal de locatie vrijmaken.
•indien de exposant tussen de 120e dag en de 15e dag die aan het evenement voorafgaat, verzaaktaan deelname, blijft het integrale gefactureerde bedrag verschuldigd. AP EVENTS maakt de loca-tie vrij. Bovendien zal AP EVENTS de kosten factureren die het al heeft gemaakt tot het momentwaarop de verzaking plaatsvindt (inrichting van de leeg gebleven locatie, in voorkomend geval deinstallatie van een modulaire stand). Worden wél gecrediteerd: de eventueel reeds gefactureerdekosten met betrekking tot de bezetting van de stand (water, elektriciteit, schoonmaak …).
•indien de verzaking minder dan 15 dagen voor de opening plaatsvindt, is de schadevergoedingvoor herroeping gelijk aan de gefactureerde bedragen, verhoogd met een forfaitair bedrag van 40€/m², bedoeld als dekking van de herinrichtingskosten, met aftrek van de eventueel reeds gefactu-reerde kosten die verbonden zijn met de bezetting van de stand (water, elektriciteit…). Voor zoverdeze schadevergoeding wordt betaald, zal AP EVENTS ervan afzien andere schadevergoedingente eisen. Niet-betaling van de saldofactuur op vervaldag zal worden beschouwd als uiting van deintentie van de exposant om te verzaken aan zijn deelneming. Bij niet-betaling van de facturen ophun vervaldag, worden deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 15% verhoogd alsforfaitaire schadeloosstelling. Bovendien zal een interest verschuldigd zijn tegen een tarief van15% per jaar.

6)Juridische principes

Geschil: Bij geschillen zijn alleen de Brusselse Rechtbanken bevoegd.
AP Events